Språk

Norwegian

Nyhetsbrev

Facebook

Lover / forskrifter

Vi får tilstadighet forespørsel om hva som er lov, og hva som ikke er lov å utføre hva gjelder filmproduksjon, og spesielt det som har med bilscener å gjøre, her vil vi forsøke å forklare på best mulig måte:

 

Kamera montert på bil: "Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3:

Det er ulovlig å montere et kamera på et panser eller sidevindu frem til skulder, på motorvogn som kjører på offentlig eller privat vei, da veitrafikkloven regulerer dette. Dette er å anse som hinder av fri sikt. Loven er som følgende:

"Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3:
§ 1-3. Utsyn
"Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand (kamera) ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende."

Sanksjon:

Bøteleggelse, anmeldelse, inndragelse av førerkortet og erstatningsansvar ved ulykke. Pr. 2012 kroner 14.000,- i bot, samt politianmeldelse av både fører, som da som oftest er en skuespiller, og arbeidsgiver som har pålagt denne ulovlige handlingen, som regel produsent.

Løsning:

Løsningen er at man benytter utstyr som er lovlig til å trekke bil med, slik at bilen som blir trukket ikke må betjenes på noen som helst måte av personer som oppholder seg i den trukkede bilen, utstyr for dette er Processtrailer, Towdolly og A-Bar.

 

 

Hjemmelagd trekkutstyr: § 2-5.  Andre definisjoner av kjøretøy

Hjemmelagde sveisede A-bar løsninger uten hverken CE merking, TUV eller annet sertifikat er ulovlig å bruke. Benytter man tau eller stag, anses bilen som blir trukket for å være i bruk, ergo gjelder samme regler som om bilen skulle kjørt fritt.

Uregistrerte biler kan ikke taues, men må på Processtrailer eller bilhenger eller trekkes med innretning som ikke er å anse som bruk, deriblant A-bar og Towdolly. Hvilke kjøretøy som er registreringspliktige finner dere i forskrift om bruk av kjøretøy. Som dere ser av §17, 1. ledd er all BRUK av uregistrerte kjøretøy ulovlig.

Sleping av uregistrertkjøretøy med tau eller stag blir som nevnt å betegne som bruk, da en person fysisk må sitte bak rattet i bilen som slepes, da kan en først glede seg over kr. 4.000,- (feb.2010 sats) i bot for å taue uregistrert kjøretøy. Har en da montert et kamera på denne bilen i tillegg, vil dette være å anse som enda en ulovlig handling og boten vil da kunne bli 4.000+14.000 = 18.000,- ref:  § 1-3. Utsyn, og forsikringen gjelder ikke i det hele tatt ved noen former for skade eller ulykke.

Sanksjon:

Bøteleggelse, anmeldelse, inndragelse av førerkort og erstatningsansvar ved ulykke.

Løsning:

Det finnes forskjellige løsninger som er lovlig, dette kan være bilberger, processtrailer, bilhenger, towdolly eller A-bar.

  

Hjemmelagde "kamerabiler": § 1-4. Ombygging av kjøretøyer

Hjemmeombygde biler er ikke tillat å benytte på offentlig vei. Alle kjøretøy og motorvogner skal være i forskriftsmessig stand, og all ombygning må utføres på et godkjent påbyggerverksted, og deretter skal kjøretøyet omklassifiseres riktig, med nedtegnelse og utstedelse av nytt vognkort.

Har man bygd om et kjøretøy til annen klasse, fra for eksempel lukket godsrom til åpent godsrom, er dette å anse som en klasseendring både hos tollvesenet og statens vegvesen. Slike kjøretøy er ulovlig å benytte inntil godkjenning foreligger, ombygningen skal være spesifisert i vognkortet. Monteres det feks plattform i front for å plassere et strømaggregat på, må kjøretøyet godkjennes med dette, da kjøretøyets lengde forandres, forakseltrykk endres og fare for andre trafikanter kan oppstå.

Godkjenningen innskrives inn i vognkortet, akkurat som ombygningen. Har ikke kjøretøyet denne godkjenningen og det oppstår en ulykke vil dette være å anse som en ulovlig innretning, og forsikringen gjelder ikke i det hele tatt.

Sanksjon:

Bøteleggelse, avskiltning, anmeldelse, inndragelse av førerkort og erstatningsansvar ved ulykke.

Løsning: 

Våre biler er godkjente av Statens vegvesen, de er utrustet i henhold til vegtrafikkloven og utstyrt som angitt i kjøretøyforskriftens § 28-3. 3.7.1.2 og direktiver gitt av håndboken. Vi kan lovlig fratre vilkårene i veitrafikkloven på bakgrunn av direktiv gitt i håndboken rev. 01.06.2012. Veitrafikkloven kap. II §11 gir oss adgang til vårt virke. 

Vi kan per i dag ikke se at våre konkurrenter er i samsvar med kravene.

Vårt utstyr for trekking av bil er ihht. direktivene, lovlig og sertifisert.

Vi er sertifisert av Statens Vegvesen med førerett til kjøretøygruppe teknisk M1, N1, N2

Vi er sertifisert av Statens Vegvesen med førererett til Kjøretøygruppe 301, 315, 101 med bruksområde for film og fjernsynsproduksjon.

Vi følger arbeidsmiljøloven § 7 Krav til personlig verneutstyr, og bestykker alle med CE godkjent verneutstyr klasse 2, EN 471. Dette er et krav. 

Gjør det lovlig, det er billigst i lengden.