Språk

Norwegian

Nyhetsbrev

Facebook

Leievilkår

Noe utstyr leies kun ut med Grip fra Gripservice.no dette er da spesifisert. 

Priser oppgitt på nettsiden kan endres uten foregående varsel. 

Alle priser er beregnet med grunnlag for 1-dagsleie om ikke annet er nevnt. 

For lengre oppdrag, ta kontakt! 

Ta kontakt for pristilbud på telefon 92 62 81 88, eller på mailto: zubi@gripservice.no 

For alle kjøretøy beregnes kjøring fra utgangssted (Jar i Bærum) til destinasjon, og til retur 

til utgangssted. 

Betingelsene nevnt her gjelder for alle foretak eid eller deleid av Espen Zubi 

1. Levering av leiemateriell fra utleier gjelder med reservasjon force majeure som krig, militærinnkallelser, forhindret inn- og utførsel, brann, streik og lockout og alle andre omstendigheter som utleier ikke er herre over, og som virker hindrende på leveringen. Leier er ikke berettighet til å kreve noen som helst erstatning p.g.a. forsinket eller uteblitt levering forårsaket av nevnte omstendigheter. 

En midlertidig avbrytelse i benyttelsen av det leide materiell, også ved force majeure, berettiger ikke leieren til avbrytelse av leien, og løser ikke leieren fra betaling av avtalt leie. 

2. Risikoen for materielet hviler på leier fra det øyeblikk materiellet utleveres fra utleiers lager eller derfra hvor det etter avtalen skal utleveres, og til det igjen er kommet tilbake til utleiers lager. 

3. Transport fra og til utleiers lager skjer for leiers regning og risiko, selv om det er avtalt at utleier besørger denne. 

4. Leietiden regnes fra og med den dag materiellet blir levert fra utleiers lager - eller materiellet i henhold til kontrakt står til leiers disposisjon - og til og med den dag det kommer tilbake til utleiers lager. Vi tilbyr 50% rabatt på utstyr som ikke benyttes, på transportdager, dette gjelder ikke motorvogner.  

5. Leien faktureres med 15 dagers forfall fra første leiedato om annet ikke er avtalt, forkortelse av avtalt leietid gir ingen refusjon. Ved betaling etter forfall trekkes evt. gitt rabatt helt vekk, og tilleggsfaktura utstedes. Dette kommer som et tillegg til purregebyr, og evt. inkasso. 

6. Dersom en leid enhet ikke returneres komplett, skadet, ødelagt, mistet eller på noen måte ikke kan regnes som utleibar i samme tilstand den ble utlevert, fortsetter leietiden å løpe til denne er komplett igjen, enten ved anskaffelse av ny enhet eller tilsvarende som utleier kan akseptere. 

7. Hvis leieren anmoder det, og utleier har anledning til det, sender utleier ut en instruktør som vil være tilstede ved førstegangs montering og samtidig gi nødvendige instruksjoner i skjøtsel og behandling av materiellet. Omkostningene for dette blir å debitere leieren etter gjeldne takster. Utleierens eventuelle forslag til konstruksjonsløsninger er veiledende, og det fratar derfor ikke leieren ansvaret for å etterberegne de utarbeidede forslag idet utleieren fraskriver seg ethvert erstatningskrav i forbindelse med utleiingen enten skaden skyldes hendelig uhell eller en feilberegning. Direkte eller indirekte produksjonstap, andre direkte eller indirekte tap eller skader, deriblant materielle skader og personskader eller død erstattes ikke. 

8. Eventuell montering og demontering dekkes likeledes av leier utenom den avtalte leie, såsom opp/nedrigg av utstyr utenom opptak. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle varsellamper for ABS, Airbag, Traction, ol. som lyser etter opptak, således heller ikke bulker, riper, skader på dekk, felger og hjulutrustning som skyldes montering av kamerainnretninger, eller utstyr for å benytte kamerainnretninger. 

9. Beskadighet eller manglende materiell erstattes av leieren etter gjeldende prisliste. Det utleide materiell skal rengjøres grundig før retur. Eventuell rengjøring debiteres leieren etter regning. 

Eventuelle skader oppstått i utleietiden vurderes av utleier. Eventuelle reparasjoner av utleid materiell må kun foretas av utleier. Verdiforringelse som følge av naturlig slitasje av materiellet dekkes av utleier. Egenandel for Arbeidsredskap: 25.000,- for Kjøretøy 40.000,- og for Motorvogner: 50.000,- (pr. 01.01. 2012) 

10. Materiellet må ikke endres ved boring, sliping, saging, lakkeres, omkobles eller forandres på noen måte uten på forhånd godkjenning av utleier. 

11. Leier har ikke rett til å fremleie materiellet eller overføre leiekontrakten til tredjemann.Bestiller av materiellet holdes økonomisk erstatningsansvarlig, om den oppgitte faktiske kunden ikke kan eller vil gjøre opp for seg uansett årsak. 

12. Behandles ikke materiellet tilfredstillende eller såfremt leier unnlater å følge belastningsforskriftene for materiellet, kan utleier si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente materiellet på leierens bekostning, uten forpliktelse for utleier til å godtgjøre leieren for resterende leietid i henhold til avtale. Det samme gjelder gjelder forøvrig om avtalen misligholdes. 

13. Bestemmelsene i denne avtalen gjelder også for tilleggsutstyr, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leier uten å være særskilt nevn i avtalen. 

14. Muntlige avtaler ved siden av denne avtalen er ikke bindende for utleier.

15. Eventuelle forandringer i leiebetingelsene er kun gyldig hvis de er bekreftet skriftlig av utleier.

17. Materiellet er utleid uten forkjøpsrett for leier, såfremt ingen annen avtale foreligger.

18. Utleier har sin fulle rett å plassere sitt firmamerke synlig på utleid materiell.

19. Leier kan bli debitert for fjerning av firmamerker, tildekning eller endring av disse.

20. Dersom utleier og leier ikke blir enige om materiellets tilstand ved tilbakelevering og mulig ansvar for leieren i denne forbindelse, avgjøres dette av en voldgiftsnemnd hvor partene oppnevner hver sin representant og Statens Teknologiske Institutt en oppmann.